ciasteczko

21 tekstów – auto­rem jest cias­teczko.

Życie - prze­rost for­my nad treścią, niestety. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2015, 14:07

Zwykły, grud­niowy wieczór. Może bar­dziej mroźny niż in­ne, ale nic po­za tym. Nic? A może wszys­tko? Jak zwyk­le prze­myśle­nia przychodzą kiedy, wskazówka ulu­bione­go ze­gara zbliża się do półno­cy. Czy jest coś, co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2013, 20:02

Chcesz wie­dzieć dla ko­go jes­teś ważny? Usuń fa­cebooka, a zo­baczysz ile osób będzie w sta­nie się z tobą skon­takto­wać, żeby zwyczaj­nie za­pytać " Co u Ciebie?". 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2013, 23:13

Obec­ność dru­giej oso­by do­ceni­my do­piero wte­dy, kiedy zos­ta­niemy tak nap­rawdę sa­mi. Kiedy zda­my so­bie sprawę, że nie ma ni­kogo, kto po pros­tu by był. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2013, 10:57

Cho­ciaż wiemy, że nic nie trwa wie­cznie to i tak liczy­my, że nasz przy­padek będzie wyjątkiem od reguły. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2013, 16:52

Bo cza­sem trze­ba po pros­tu za­cisnąć zęby i po­mimo łez iść do przo­du. Zos­ta­wić przeszłość i stop­niowo uczyć się wybaczać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 listopada 2013, 01:06

A głupia ja wciąż liczę na cud. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2013, 16:09

Ma­gia tkwi w szczegółach, tych małych de­talach, o których często za­pomi­namy. Trze­ba pa­miętać dob­re chwi­le, te w których da­na oso­ba wy­wołała uśmiech na naszej twarzy, czy gdy tyl­ko złapała nas za rękę. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2013, 13:20

Na swo­jej pokręco­nej drodze spo­tyka­my ty­lu różnych ludzi, ważnych i mniej ważnych, lecz każdy nas cze­goś uczy. Może właśnie Ci , którzy wy­dają się być tyl­ko małą kroplą w morzu uczą nas [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2013, 00:58

Spróbuj­my żyć według włas­nych re­guł, a nie według tych, które narzu­cają nam in­ni. By­cie sobą to dzi­siaj ta­ka nies­po­tyka­na rzecz. Pozwólmy so­bie na od­ro­binę oryginalności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 października 2013, 18:44

ciasteczko

Próbuję zrozumieć świat

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

1 lutego 2015, 14:20wdech sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:19Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:07ciasteczko do­dał no­wy tek­st Życie - prze­rost for­my [...]