ciasteczko, teksty z października 2013 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest cias­teczko.

Na swo­jej pokręco­nej drodze spo­tyka­my ty­lu różnych ludzi, ważnych i mniej ważnych, lecz każdy nas cze­goś uczy. Może właśnie Ci , którzy wy­dają się być tyl­ko małą kroplą w morzu uczą nas [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2013, 00:58

Spróbuj­my żyć według włas­nych re­guł, a nie według tych, które narzu­cają nam in­ni. By­cie sobą to dzi­siaj ta­ka nies­po­tyka­na rzecz. Pozwólmy so­bie na od­ro­binę oryginalności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 października 2013, 18:44

ciasteczko

Próbuję zrozumieć świat

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

1 lutego 2015, 14:20wdech sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:19Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:07ciasteczko do­dał no­wy tek­st Życie - prze­rost for­my [...]