ciasteczko, teksty z grudnia 2013 roku

4 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest cias­teczko.

Zwykły, grud­niowy wieczór. Może bar­dziej mroźny niż in­ne, ale nic po­za tym. Nic? A może wszys­tko? Jak zwyk­le prze­myśle­nia przychodzą kiedy, wskazówka ulu­bione­go ze­gara zbliża się do półno­cy. Czy jest coś, co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2013, 20:02

Chcesz wie­dzieć dla ko­go jes­teś ważny? Usuń fa­cebooka, a zo­baczysz ile osób będzie w sta­nie się z tobą skon­takto­wać, żeby zwyczaj­nie za­pytać " Co u Ciebie?". 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2013, 23:13

Obec­ność dru­giej oso­by do­ceni­my do­piero wte­dy, kiedy zos­ta­niemy tak nap­rawdę sa­mi. Kiedy zda­my so­bie sprawę, że nie ma ni­kogo, kto po pros­tu by był. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2013, 10:57

Cho­ciaż wiemy, że nic nie trwa wie­cznie to i tak liczy­my, że nasz przy­padek będzie wyjątkiem od reguły. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2013, 16:52

ciasteczko

Próbuję zrozumieć świat

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

1 lutego 2015, 14:20wdech sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:19Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:07ciasteczko do­dał no­wy tek­st Życie - prze­rost for­my [...]